Päringud ja küsimused saada aadressile salong@superservice.eu

Müügitingimused

Superservice.eu müügitingimused

22.04.2020

Ettevõtja registreering: Superservice OÜ on e-kaubandusega tegelev ettevõtja ja on registreeritud majandustegevuse registris numbril all 11065008, Sompa tee 27 , Tallinn, tel +372 502 3904 , info@superservice.eu

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Superservice.eu omaniku Superservice OÜ vahel, toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Superservice.eu vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Superservice OÜ on õigustatud lähtuvalt turu olukorrast ning Superservice.eu turvalisemast kasutamisest lähtuvalt muutma käesolevaid tingimusi ning hinnakirja. Juhul kui edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Superservice.eu vahel tekkinud õigussuhtele vastavalt Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a juhul kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4. Superservice.eu tegutseb Tallinnas ja kokkuleppel üle Eesti.

  1. Hind

2.1. Superservice.eu toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning hindadele lisandub käibemaks.
2.2. Superservice.eu hindu uuendatakse üks kord nädalas.
2.3. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
2.4. Klient tasub tellimuse eest valitud makseviisiga e-poes näidatud viisidel. E-poes on võimalik tasuda arve alusel või ülekandega.
2.5. Minimaalne tellimuse suurus puudub.

  1. Tellimuse esitamine

3.1.Kauba tellimine ja kohale toimetamine toimub Tallinna piires kui pole kokkulepitud teisiti.
3.2. Tellimusi saab esitada nii erakliendina või ärikliendina.
3.3 Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.
3.4 Klient valib tellimuse üleandmise koha, märkides tellimusse aadressi , järgi tulemisel või muul viisil tuleb kirjutada märkusesse täpsem info.
3.5 Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud makseviisil või kokkuleppel arvega.
3.6 Klient kontrollib ENNE MAKSEVIISI VALIMIST, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.
3.7 Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja valinud makseviisi. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

3.8 Klient saab ostu eest tasuda Swedbank, SEB, Luminor, LHV ja Coop Pank pangalinkide kaudu.

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Peale Lepingu jõustumist toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud kohaletoimetamise aadressile ning märkustes soovitud ajal. Juhul kui eraldi kellaaega pole tellimuses märgitud, võtab Superservice.eu kuller ühendust ja kaup tuuakse kohale (Tallinnas) vahemikus 9-15 .
4.2. Juhul, kui kliendi poolt tellitud toode on laost lõppenud või selle kogus ei vasta kliendi poolt tellitule on Superservice.eu komplekteerijal õigus kaup vahetada samalaadse kauba vastu juhul kui kauba maksumus artikli kohta ei ületa 5 Euro piiri. Vastupidisel juhul on komplekteerija sunnitud klienti vahetusest telefoni teel informeerima.
4.3. Superservice.eu-l on õigus esitada kliendile lisaarve kui toote vahetamisel on kasutatud sätet 4.2.
4.4.Superservice.eu kuller toimetab kaubad Teie poolt valitud aadressil. Juhul kui kulleril ei ole võimalik luua ühendust kliendiga kauba üleandmiseks 30 minuti vältel on Superservice.eu-l õigus kaup arestida ning esitada täiendav arve kauba transpordiks.
4.5. Juhul kui toote pakend on vigastatud või toote kuupäev aegunud on kliendil õigus esitada pretensioon 1 tunni jooksul peale tellimuse kättesaamist kas telefonil 650 5600 või e-mail: info@superservice.eu.

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Teil on õigus kokkulepitud tarne eelneva tööpäeva jooksul tellimus tühistada, saates Superservice.eu elektronposti aadressile info@superservice.eu vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
5.2. Peale toodete kättesaamist on Teil vastavalt võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 56 lõige (1) õigust lepingust taganeda ning kaup 14 päeva jooksul tagastada. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil asi, samaliigiliste asjade kättetoimetamise korral aga esimene osa asjadest, on jõudnud kliendini ning on täidetud VÕS §-s 55 sätestatud kohustused. Teenuse puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimise päevast, kui on VÕS §-s 55 sätestatud kohustused.
5.3. Juhul, kui soovite tooted Superservice.eu-le tagastada, saatke e-posti aadressile info@superservice.eu vastavasisuline teade koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades Superservice.eu infotelefonil 650 5600. Ostust taganemisel peab asja tagastamisega seotud kulud tasuma tarbija kuni 6+km Euro ulatuses.
5.4. Vastavalt võlaõigusseadusele § 53 lõige 4 kohaselt ei saa tagastada kaupu, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva kliendi isiklikke vajadusi; mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt või mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, kui tegemist on kiiresti rikneva kaubaga või mille kasutamistähtaeg on möödunud.
5.5. Tellimuse tühistamisel tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 5.4. sätestatud juhtudel.
5.6. Kui tagastatav toode on riknenud, pakend vigastatud, kõlblik kuni või parim enne tähtaeg ületatud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Superservice.eu-st ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Superservice.eu’ õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Superservice.eu Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Superservice.eu vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

  1. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Superservice.eu vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest välja arvatud toidukaup ja muu kiiremini riknev esmatarbekaup.
6.2. Superservice.eu ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; 3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Superservice.eu elektronposti aadressile info@superservice.eu või helistage Superservice.eu kontakttelefonil 650 5600. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Superservice.eu kulul.
6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Superservice.eu vastutab Teie ees ja Superservice.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Superservice.eu ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Superservice.eu ei saanud mõjutada ning mille saabumist Superservice.eu ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. Muud tingimused

8.1. Superservice.eu külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Superservice.eu ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

8.2. Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
8.3. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.4. Kliendi ja Superservice.eu vahel seoses toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Tasuta tarne

üle 60€ tellimustele!

Paindlikud maksevõimalused

Kõik Eestis kasutusel olevad

Paindlikud lahendused

Küsi lisa

100% turvaline

E-kaubanduse nõuetele vastav

Superservice OÜ, Sompa tee 27, Tallinn, Harju maakond, EESTI, 11913, Registrikood: 11065008, KM kood: EE101280444